31 sản phẩm.

Thuốc diệt kiến Maxforce FC Ant Killer - Bayer - Tube 27 gram - 20%
Thuốc diệt Rệp giường - 272 gram - U.S - 15%
Thuốc diệt gián Đức Advion Cockroach, (Tube 30 gram) - Syngenta - 25%
Thuốc chống mối mọt Cislin 2.5EC - Chai 1 lít - Bayer CHLB Đức - 5%
Thuốc chống mối PMS 100 - Bao 20 kg - 15%
Bả diệt mối Xterm AG/IG - 60gram (Sumitomo - Japan) - 45%
Thuốc diệt mối PMC 90 - 40 gram - 3%
Thuốc diệt muỗi Permecide 50EC - 1 lít (Hockley Anh Quốc) - 3%
Thuốc diệt côn trùng Pesguard Fg 161 - 1 lít (Sumitomo Japan) - 5%
Thuốc chống mối Lenfos 50EC - 100ml (Hockley - Anh quốc) - 40%
Thuốc chống mối Lenfos 50EC - 1 lít (Hockley - Anh quốc) - 10%
Thuốc chống mối Agenda 25EC - 1 lít (Bayer CHLB Đúc) - 7%