15 sản phẩm.

Thuốc diệt muỗi Permecide 50EC - 1 lít (Hockley Anh Quốc) - 3%
Thuốc diệt côn trùng Pesguard Fg 161 - 1 lít (Sumitomo Japan) - 5%
Thuốc diệt muỗi Fendona 10SC - 1 Lít (BASF - CHLB Đức) - 5%
Thuốc diệt côn trùng Fendona 10SC - Gói 5ml (BASF CHLB Đức) - 11%
Thuốc diệt muỗi Fendona 10SC - 50ml (BASF - CHLB Đức) - 2%
Thuốc diêt muỗi Permethrin 50EC - 100 ml (Liên doanh) - 5%
Thuốc diệt muỗi HANTOX 200 -100ml - 20%
Thuốc diệt muỗi Permethin 50EC - 200 ml (Anh Quốc) - 10%
Thuốc diệt côn trùng Crackdown 10 SC - 1 lít (Bayer - CHLB Đức) - 5%
Thuốc diệt muỗi Map Olive 10 WP - Gói 62,5 gram (Anh Quốc) - 5%
Thuốc diệt muôi Permethrin 50EC - Chai 1 lít (Anh Quốc) - 5%
Thuốc diệt muỗi Perme UK 50EC - Chai 1 lít (Anh Quốc) - 5%